Start / Kundservice / Resevillkor

Resevillkor

Birka Cruises AB är medlem i Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation (RTS) och tillämpar föreningens gällande villkor för paketresor som avtalats mellan Konsumentverket och RTS 930202 och 940830. Nedanstående villkor ersätter och kompletterar i förekommande fall ALLMÄNNA VILLKOR för paketresor. Dessa resevillkor kan i sin helhet fås från Birka Cruises per tel 08-702 72 00 eller på www.birka.se.
Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin, som i sin helhet kan rekvireras från Birka Cruises AB.


Avbeställningsvillkor

30-15 dgr före avresa: 15%
14-1 dgr före avresa: 50%
24 timmar före avresa: 100%
Avbeställningsskyddet återbetalas ej.
Avbokning av del i hytt medger inte återbetalning.


Avbeställningsskydd vid sjukdom

Avbeställningsskyddet är frivilligt och bokas vid bokningstillfället. Det skyddar mot avbeställningskostnader utöver expeditionsavgiften vid akut sjukdom som drabbar resenären själv, maka/make/sambo, barn, föräldrar eller syskon. OBS! Läkarintyg krävs.
Avbeställningsskyddet för ordinarie 22-timmarskryssning kostar 50:-/vuxen och 25:-/barn. Vid special- och långkryssningar är avgiften 200:-/vuxen och 100:-/barn.


Slutbetalning

Slutlikvid skall erläggas senast 30 dagar före avresedagen. Vid bokning senare än 30 dagar före avresedag betalas slutlikvid vid bokningstillfället.
Slutlikvid får ej erläggas till bokande resebyrå annat än mot erhållande av giltig dokumentation.
Rederiet förbehåller sig rätten att sälja kryssningsplatser som ej avhämtats inom överenskommen tid.


Öppet köp

Följande tidsgräns gäller för öppet köp: Avbokning/ändring måste ske 10 dagar efter bokningen och minst 30 dagar före avresedagen.


Ansvar för resans genomförande

Tidtabellen för kryssningarna har lagts med goda marginaler och utan utnyttjande av fartygets toppfart. Omständigheter utanför rederiets kontroll kan dock orsaka förseningar
som framtvingar förkortade hamnbesök. Såvida dylika förseningar inte kan påvisas orsakade av försumlighet från arrangören eller fartygets befäl, påtager sig Birka Cruises AB inte något ansvar enligt §6 i de Allmänna villkoren för paketresor.
Birka Cruises AB förbehåller sig rätten att inställa kryssning på grund av färre än 200 deltagare eller annan tvingande orsak.


Ordning och säkerhet

Fartygets befälhavare eller den som han utser har rätt att vägra frambefordra passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord på fartyget.
Passagerare åligger att rätta sig efter ombord och i terminalen uppsatta anslag och ordningsregler samt även eventuella instruktioner från besättningen.

Bagagekontroll: Medtagande av livsmedel/drycker, med avsikt att konsumeras ombord, tillåts ej utan besättningens medgivande.
Det är inte tillåtet att medföra alkoholdrycker ombord eller att ombord förtära alkoholdrycker inköpta i fartygets tax free-butik.
Alkohol beslagtas ifall passagerare bryter mot denna regel. Passagerare är skyldig att på anmodan överlämna föremål, som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten
ombord, till besättningen för förvar under resan. Passagerare som på anmodan vägrar uppvisa innehållet i medhavt bagage, kan nekas ombordstigning på fartyget.
Passagerare har ej rätt till återbetalning av biljettkostnaderna, ej heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisningen.
Reglerna finns anslagna ombord och i terminalen.


Birkas anslutningsbuss

Reglerna ovan gäller även för passagerare ombord på våra anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen.
Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med kryssning.


ID-handlingar, pass och visum
Id- kontrollen öppnar 2 timmar före avgång.

  • Obligatorisk ID-kontroll sker i samband med incheckning. Birka Cruises förbehåller sig rätten att avvisa resenär som saknar nödvändiga handlingar.
  • På våra 22-timmars kryssningar till Mariehamn ska alla resenärer som är 18 år eller äldre kunna uppvisa giltig ID-handling.
  • Ansvar för minderårigs resande där du ej är vårdnadshavare, skriv på och tag med denna blankett till boardingen Intyg om ansvar för minderårigs resande (pdf) >>
  • Barnet ska kunna uppvisa giltig ID-handling
  • Vid kryssningar till övriga destinationer ska samtliga passagerare, även barn kunna uppvisa giltig
    ID-handling.

Resenärens medborgarskap samt kryssningens destination avgör vad som är att betrakta som giltig ID-handling. Om pass krävs, måste passnummer lämnas vid bokningstillfället. Migrationsverkets tillfälliga LMA-kort betraktas inte som giltig ID-handling. Observera att du som passagerare bär ansvar för vilken typ av ID-handling som krävs inför resan.

Vid bokning måste ditt för- och efternamn överensstämma med det namn som finns i ditt pass eller i din ID-handling.

Giltig ID-handling vid långkryssningar till Höga Kusten och Visby
Giltig ID-handling för nordiska medborgare är körkort utfärdat i Norden, pass, nationellt ID-kort eller SIS-godkänd legitimation. För övriga EU-medborgare gäller pass. Inom Schengenområdet kan pass ersättas av Nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndighet. Medborgare utanför Norden och EU behöver uppvisa pass och från vissa länder även visum.

Giltig ID-handling vid långkryssning Tyskland och Danmark
Giltig ID-handling för nordiska medborgare och medborgare inom EU är pass. Observera att detta också gäller barn.
Medborgare utanför Norden och EU behöver uppvisa pass och från vissa länder även visum. Observera att även barn måste kunna visa upp pass eller Nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndighet som giltig ID-handling.Vid bokning av kryssning måste även födelseort uppges.

På Polisens hemsida hittar du fullständig information och mer fakta om giltiga ID-handlingar:
https://polisen.se/Stockholms_lan/Service/Pass-och-id-kort/Resor-inom-EU/ >>


Integritet och personuppgifter

De personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband med beställning av resa eller andra tjänster, på webben eller per telefon eller personuppgifter som i övrigt registreras i samband med beställning, t ex önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan, eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet, kommer att behandlas av Birka Cruises AB. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Birka Cruises anlitade leverantörer av administrativa tjänster.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Birka Cruises skall kunna fullgöra det aktuella uppdraget, t ex leverera den resa eller de tilläggstjänster som du beställt. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att Birka Cruises skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Birka Cruises, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för Birka Cruises marknads- och kundanalyser, samt riskhantering och statistik. Birka Cruises kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att ge dig olika erbjudanden om produkter och tjänster från Birka Cruises.

Genom din beställning av resa medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Birka Cruises i tre år. Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas ytterligare tre år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen och Birka Cruises ansvarsförsäkringar.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.

Genom att du lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att Birka Cruises behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen.

Birka Cruises AB, org. nr. 556160-6244, +46-(0)8-702 72 00, Box 151 31 Stockholm, kundsupport@birka.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Birka Cruises skyldig att gratis efter din skriftliga begäran – egenhändigt undertecknad – en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämna också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Birka Cruises är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.