Avfall

Sommar Snackor Fotter Birka

Mer återvinning betyder mindre klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med att minska mängden avfall, både från fartyget men också från terminalen och kontoret.

Allt avfall tas om hand. Restprodukterna källsorteras för återvinning och icke återvinningsbara restprodukter förbränns i högeffektiva värmeanläggningar iland. Vi samarbetar med Ragn-Sells, Sveriges ledande företag inom avfallshantering, miljö- och återvinning.

Matsvinn är en riktig klimatbov. Att ständigt arbeta för att minska matavfallet ombord (som är cirka 700 liter per dag) är en viktig del i vårt ISO-arbete. Små insatser för att minska matsvinnet gör stor skillnad!

Det här gör vi för att minska avfallet

  • Matavfallsprojektet:

    Hösten 2014 startade projektet med utbildning för all personal ombord. En viktig del i projektet är att göra egen personal och gäster ännu mer medvetna om hur matavfall påverkar miljön. En annan är att kvalitetssäkra de processer som bidrar till minskat svin, att justera mängden av inköpta råvaror och ändra i sortimentet om det behövs. Förutom bättre miljö är ytterligare en positiv effekt minskade kostnader, både för inköp och avfallshantering.
    Ett mål är att utbilda personal för att se över våra egna rutiner, hur vi behandlar och tar tillvara maten och vad själva vi kan göra för att minska svinnet.
    När buffématsalen byggdes om tog vi hänsyn till rutiner och processer som ska bidra till minskat svinn, exempelvis mindre portioner, nya sätt att servera och bättre gästflöden

  • Vanligt avfall källsorteras i flera olika fraktioner som sedan materialåtervinns eller går till energiutvinning
  • Vi arbetar aktivt för att minimera deponi, d v s det avfall som inte är nedbrytbart och därför inte kan återanvändas på något sätt (ex porslin, toalettstolar osv). Vi ligger i dag på 9 gram p/p, vilket är under målet på 10 gram p/p

  • Ombord och på kontoret undviker vi onödiga engångsartiklar och förpackningar

Det här kan du göra för att minska avfall och matsvinn ombord och hemma

Släng inget skräp eller något annat i havet!

Ta mindre mat och gå flera gånger i stället för att ta för mycket och slänga. På så sätt minskar dessutom köerna vid buffén och det smidigare – bra för alla, helt enkelt. Och barn gör som vuxna gör. Hjälps vi åt kan vi tillsammans minska matsvinnet. Alla små insatser gör stor skillnad!

Maten som slängs i svenska hushåll motsvarar växthusgasutsläpp på 500 000 ton. Det är lika mycket som 200 000 bilar släpper ut på ett år. Det bästa är att vi enkelt kan göra massor för att minska matavfallet hemma, här är några toppentips från Stoppamatsvinnet.nu