Kryssa schyst

Utedack Solnedgang Birka

En hållbar verksamhet - i alla led

Att arbeta med en hållbar verksamhet är avgörande för vår framgång. Både vad gäller miljö och personal.

Självklart påverkar vi miljön. Det är oundvikligt. Men vi arbetar också hela tiden för att bedriva en så miljövänlig verksamhet som möjligt. Vårt arbete med miljö och hållbarhet är ständigt pågående. Vår strävan är att hela tiden förbättra oss på alla områden och att minska belastningen på miljön. Det betyder att vi också ställer höga hållbarhetskrav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Och självklart följer vi alla regler och lagar/förordningar som gäller för miljö och sjöfart. Men vi gör ännu mer. Här kan du läsa om vårt arbete för att minska belastningen på miljön vi verkar i och för att få hållbara medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas.

Östersjö Hav Kobbar Skärgård Birka

Hav

Vi ska göra vad vi kan för att bevara och förbättra miljön i Östersjön, där vi verkar.

Himmel Hav Horisont Birka

Luft

Katalytisk avgasrening på alla motorer och lågsvavligt bränsle minskar utsläppen.

Skargard Segelbat Birka

Energi

Vårt energibesparingsprogram betyder betydligt minskad energiförbrukning.

Sommar Snackor Fotter Birka

Avfall

Allt avfall tas omhand - inget släpps ut i Östersjön!

Skargard Klippa Hav Stillhet Birka

Hållbara samarbeten

Vi på Birka Cruises har valt att engagera oss i några olika samarbeten. Det handlar både om organisationer som har något med vår verksamhet och sådana som våra medarbetare känner extra starkt för.

Certifieringar & märkningar

ISO 14001

År 2000 certifierades Birka Cruises – fartyg och kontor – enligt ISO 14001:2015 av Lloyds Register Quality Assurance för miljöledningssystem, kryssningsverksamhet och passagerarservice.

ISO 14001 är en arbetsmodell för systematiskt och aktivt miljöarbete som hjälper Birka Cruises att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera arbetet för att ständigt förbättras.

Arbetet kontrolleras vid återkommande revisioner av oberoende klassificeringssällskapet Lloyd’s Register (LRQA). Varje år görs stickprov och vart tredje år görs en totalrevision som är grunden för att förnya certifieringen.

ISM-kod

Sedan 1996 är Birka Cruises certifierat i miljö- och säkerhetsfrågor enligt ISM (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention), en internationell kod antagen av FN-organet IMO.

Miljöbeteckningar

M/S Birka Stockholm är ett av världens mest miljöanpassade kryssningsfartyg i reguljärtrafik. Fartyget har två miljörelaterade klassbeteckningar: Clean Design och Comfort Class.

Clean Design reglerar en mängd byggnadstekniska åtgärder beträffande miljöskyddet. Bland annat får ingen olja finnas i dubbelbotten mot utsidan och specifika miljövänliga gaser används för nedkylning.

Comfort Class erbjuder våra gäster en mer buller- och vibrationsfri miljö.

Miljö- & säkerhetspolicy

Birka Cruises miljö- och säkerhetspolicy är att bedriva passagerartrafik på ett säkert och miljövänligt sätt så att inte människor, natur, miljö eller fartyg utsätts för skador.

Verksamheten ska därmed drivas på ett säkert och miljövänligt sätt samtidigt som vi ska förebygga alla identifierade risker i enlighet med internationella och nationella regler och förordningar för skyddande av människoliv, egendom och miljö.