Resevillkor

De resevillkor som presenteras här reglerar avtalet mellan dig som resenär och Birka Cruises som arrangör. Genom att göra en bokning hos oss godkänner du dessa villkor. Som resenär är du skyldig att både ta del av våra resevillkor och den specifika informationen om din kryssning som du får i samband med bokningen.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.


Allmänna och Särskilda villkor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. De särskilda villkoren anges med kursiv text är särskilda villkor för Birka Cruises och kompletterar de allmänna villkoren . Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra resevillkor. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

1. AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Då eventuella meddelanden företrädesvis sänds per SMS och e-post är det viktigt att huvudresenären säkerställer att Birka Cruises har korrekta kontaktuppgifter och uppdaterar dessa om det är nödvändigt.

1.1.2 Åldersgränsen för kryssning med Birka Cruises är 23 år om inget annat specifikt anges. Åldern skall kunna styrkas med giltig legitimation. Resenärer som är yngre än 23 år under aktuell kryssning reser i sällskap med förälder (mamma/pappa, bonusföräldrar, maka/make/sambo till föräldrar/vårdnadshavare) och/eller mor- och farföräldrar). Reser man med familjen kan varje barn under 18 år ha med sig en (1) vän under 18 år. Är medföljande vän 18-23 år krävs en dispensansökan. I bokad hytt måste det bo minst en förälder eller motsvarande. För gruppbokningar med arrangemang (privat och/eller företag) finns möjlighet att söka dispens för undantag av åldersgränsen på 23 år. Möjlighet för att söka dispens för undantag av åldersgränsen på 23 år för grupper medges endast för resenärer 18-22 år. Undantaget är om föräldrar (mamma/pappa, bonusföräldrar, maka/make/sambo till föräldrar/vårdnadshavare) och/eller mor- och farföräldrar) deltar i gruppen. I detta fall kan även dispensansökan sökas för barn under 18 år. Ansökan om dispens görs genom Birka Cruises kundservice. Vid godkänd dispens skall ett intyg, blanketten Intyg om ansvar för minderårigs resande fyllas i av ansvarig vuxen medföljande på kryssningen. Blanketten skall lämnas vid ID-kontrollen innan ombordstigning. Birka Cruises har möjlighet att neka ombordstigning för resenärer som inte uppfyller kraven på ålder, ansvarighetsintyg och/eller övriga förutsättningar- se paragraf 9.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1 I de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang och/eller tilläggsarrangemang (se punkt 11) presenteras på ett och samma resebevis som kryssningen är detta att betrakta som en del av aktuellt huvudarrangemang.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 En genomförd bokning av kryssning bekräftas per e-post med bokningsbekräftelse.
En hyttnyckel, som också skall betraktas som en biljett, skrivs ut i kryssningsterminalen i Stockholm med hjälp av bokningsnummer. Hyttnyckeln är personlig och är att betrakta som värdehandling. Bokningsnumret gäller också som färdbevis vid resa med Birka Cruises anslutningsbussar.

1.6 Eventuella önskemål vid resa garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

Bokningsuppgifter skall alltid överensstämma med passets uppgifter.

1.8 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. En avtalad resa börjar alltid med en utresa. Det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på kryssningsterminalen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till kryssningen och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker inte.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.2.1 Betalningen skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa skall det totala priset för resan betalas direkt vid bokningstillfället, annars kan resan komma att avbokas.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till Birka Cruises med en delbetalning (anmälningsavgift). För kryssningar kortare än ett dygn är anmälningsavgiften om inget annat anges 10 % av kryssningens totalpris men minimum 300 kr eller bokningens totala värde om bokningens värde understiger 300 kr. På kryssningar längre än ett dygns reslängd är anmälningsavgiften 10 % av kryssningens totalpris men minst 1000 kr per bokning. Anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning.

2.3.2 Resterande belopp skall vara Birka Cruises tillhanda senast 30 dagar före avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.1 För dig som reser med Birka Cruises finns möjlighet att teckna avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd ska tecknas i samband med köp av resa och kan inte läggas till i efterhand. För återbetalning av resa bokad med avbeställningsskydd krävs skriftligt läkarintyg om kryssningen har en längre restid än 24 timmar. Mer information och priser för avbeställningsskydd finns att läsa om under Bra att veta.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

En avbeställningskostnad per bokning är alltid som lägst anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2 Resenär som tecknat avtal om Birka Cruises avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt 3.2 - 3.2.6 utan annan kostnad än kostnaden per person för avbeställningsskyddet. Kostnaden per person för avbeställningsskyddet framgår av bokningsbekräftelsen.

3.2.1 Vid avbokning av enstaka resenärer i hytt är det en förutsättning att samtliga i hytten har Birka Cruises avbeställningsskydd för att kvarvarande resenärer skall undvika tillägg för skillnaden upp till hela hyttens pris. Om inte, krävs vid avbokning av enstaka resenär/resenärer i hytten ett tillägg av kvarvarande resenär/resenärer.

3.2.2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.4 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5. Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit och senast före incheckning på kryssningsterminalen då resan anses vara påbörjad. På kryssningar med längre restid än 24 timmar ska avbeställningen på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från behörig tredje part och uppfylla samtliga krav under punkt 3.2.2. På kryssningar med kortare restid än 24 timmar krävs inget särskilt intyg för resenärer som tecknat avbeställningsskydd.

3.2.6 För resenär som avtalat om gemensam hytt med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkt 3.2.2 gäller villkoren under punkt 3.2.1

3.3 Avbeställning av resa

3.3.1 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i färdhandling/biljett eller på Birka.se

Avbeställer du din kryssning och har tecknat Birka Cruises avbeställningsskydd vid bokning av din resa, se punkt; 3.3.2 – 3.3.4

3.3.2 Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Birka Cruises tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalad kryssning, b) diagnos, c) dag för första behandling/undersökning, d) datum för eventuellbehandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa eller motsvarande enligt 3.2.3. Läkarintyget/Intyget skall skickas per post till: Birka Cruises, adress: Stadsgårdsterminalen, box 15131, 104 65 Stockholm.

Avbeställningsskydd gäller enbart resans pris, inte eventuellt uppkomna kostnader i samband med kreditköp och liknande. Kostnaden för avbeställningsskydd återbetalas inte.

3.3.3 Efter avbeställning skall belopp som resenär har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning och visat, godkänt skäl till detta. Har resenären tecknat avbeställningsskydd skall godkända intyg kommit Birka Cruises tillhanda innan återbetalning kan ske.

3.3.4 I de fall inbetalningen av kryssningen är gjord med kort återbetalas resan till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären.

4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reslängd räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. För resenärer som tecknat Birka Cruises avbeställningsskydd gäller villkoren för dessa.

5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.1.4 Birka Cruises förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: (a) ändringar i transportkostnader (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller (c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.2.5 Birka Cruises erbjuder prisgaranti vilket innebär att priset inte kan höjas. Prisgarantin gäller från det att anmälningsavgiften är betald. Prisgarantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin är ömsesidig. Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte åberopa prissänkning.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: (a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller (b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 Enligt ovan punkt 6.6.2 äger Birka Cruises rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till kryssningen och resenären skriftligen informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för kryssningar med Birka Cruises är 200 resenärer.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6.7.3 Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på kryssningsterminalen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker inte.

7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har 6 anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Med resmålet (8.1) menas i detta fall ombord på Birka Cruises fartyg eller i kryssningsterminalen.

8.1.2 Vid reklamation så skall den ske skriftligen senast 1 månad efter hemkomst från kryssningen.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.1.1.1 Ordning och säkerhet. Fartygets befälhavare, eller den som han utser, har rätt att vägra ombordstigning för passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord på fartyget. Passagerare åligger att rätta sig efter ombord och i terminalen uppsatta anslag och ordningsregler samt även eventuella instruktioner från besättningen.

9.1.1.2 Bagagekontroll. Medtagande av livsmedel/drycker, med avsikt att konsumeras ombord, tillåts inte utan besättningens medgivande. Det är inte tillåtet att medföra alkoholdrycker ombord eller att ombord förtära alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfree-butik. Alkohol beslagtas ifall passagerare bryter mot denna regel. Passagerare är skyldig att på anmodan överlämna föremål, som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten ombord, till besättningen för förvar under resan. Passagerare som på anmodan vägrar uppvisa innehållet i medhavt bagage, kan nekas ombordstigning på fartyget. Passagerare har inte rätt till återbetalning av bokad resa, inte heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisningen. Reglerna finns anslagna ombord och i kryssningsterminalen.

9.1.1.3 Reglerna under paragraf 9 gäller även för passagerare ombord på Birka Cruises anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.1.1 ID-handlingar, pass och visum.

Id- kontrollen öppnar 2 timmar före avgång i kryssningsterminalen

  • Obligatorisk ID-kontroll sker i samband med incheckning. Birka Cruises förbehåller sig rätten att avvisa resenär som saknar nödvändiga handlingar.
  • På kryssningar upp till ett dygn till Mariehamn ska alla resenärer som är 18 år eller äldre kunna uppvisa giltig ID-handling.
  • Ansvar för minderårigs resande där du ej är vårdnadshavare, skriv på och tag med denna blankett till boardingen. Intyg om ansvar för minderårigs resande (pdf). Barnet ska kunna uppvisa giltig ID-handling
  • Vid kryssningar till övriga destinationer ska samtliga passagerare, även barn kunna uppvisa giltig ID-handling.

Resenärens medborgarskap samt kryssningens destination avgör vad som är att betrakta som giltig ID-handling. Om pass krävs, måste passnummer lämnas vid bokningstillfället. Migrationsverkets tillfälliga LMA-kort betraktas inte som giltig ID-handling. Observera att du som passagerare bär ansvar för att medha rätt typ av ID-handling för din resa.

Vid bokning måste ditt för- och efternamn överensstämma med det namn som finns i ditt pass eller i din ID-handling.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

10. TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol

11. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges i web eller broschyr, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av uppgradering av hytt, hyttnummerplacering, anslutningsbussar, utflykter, måltider, dryckespaket, aktiviteter ombord, spa, etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer inte kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.

11.1 Utflykter

Avbokning av en utflykt måste ske senast 8 dygn före utflyktens avgång för full återbetalning.

Vid avbokning på grund av sjukdom krävs, för full återbetalning, ett läkarintyg och att utflykten har avbokats före utflyktens avgång. Avbokning ska ske så snart sjukdomen är känd och ska göras till en av våra försäljare (före avresa) eller till receptionen ombord på fartyget.

I de fall inbetalningen av utflykten är gjord med kort återbetalas resan till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären i bokningen.

Minimiantal för att en utflykt ska genomföras är 10 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utflykt om minimiantalet inte uppfylls senast 24 timmar före utflyktens avgång.

Utflykter kan komma att ställas in med kort varsel på grund av dåligt väder, strejk eller andra yttre omständigheter som vi inte kan råda över.

Birka Cruises påtar sig inte kostnader som uppstår i samband med att en utflykt måste ställas in.

11.2 Hyttplacering

Ändring av tidigare valt hyttnummer kan göras senast 24 timmar innan avresa. Ändringen är kostnadsfri. Eventuella mellanskillnader i värdet av val av hytt justeras i samband med ombokningen.

11.3 Måltider och dryckespaket

Ändring av tidigare vald måltid och/eller dryckespaket kan göras senast 24 timmar innan avresa. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av plats.

11.4 Anslutningsbussar

Ändring av avresebusshållplats kan göras fram till 24 timmar innan avresa. Ändringen är kostnadsfri. Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med kryssning.

11.6 Spa

Ändring av tidigare valt SPA-behandling kan göras fram till 24timmar innan avresa under förutsättning att önskad SPA-behandling är tillgänglig på aktuell kryssning. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av plats.

11.7 Hyttservice

Ändring av tidigare vald hyttservice kan göras senast 24 timmar innan avresa. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av tillgänglighet och kapacitet.

11.8 Sol & Pool på Terassen by Birka

Ändring av tidigare vald Sol & Pool- tid kan göras fram till 24timmar innan avresa under förutsättning att annan önskad tid är tillgänglig på aktuell kryssning. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av plats.

12. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

12.1 Allmänt

För oss på Birka Cruises är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Nedan finns en kort sammanfattning av de viktigaste delarna av vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy och cookiepolicy på birka.se

12.2 Tillämpningsområde

Vår personuppgiftspolicy gäller för all Birka Cruises användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som privatkund eller medlem i Club Birka.

12.3 Insamlade personuppgifter

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra tjänster. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter, födelsedatum, demografiska uppgifter, order- och betaluppgifter och information om hur du använder våra tjänster.

För att förbättra våra webbtjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga cookiepolicy.

12.4 Vår användning och delning

Vi på Birka Cruises använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

- Administration och fullgörande av avtal - Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam - Metod- och affärsutveckling

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon.

12.5 Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till kontroll i övrigt över dina uppgifter på de sätt som framgår här. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att kontakta Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga personuppgiftspolicy.

12.6 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Postadress: Birka Cruises AB, Dataskydd Box 15131, 104 65 Stockholm E-post: dataskydd@birka.se Telefon: 08-702 72 00

Här hittar du resevillkoren (pdf) för din bokning.