Resevillkor Birka Cruises

De resevillkor som presenteras här reglerar avtalet mellan dig som resenär och Birka Cruises som arrangör. Genom att göra en bokning hos oss godkänner du dessa villkor. Som resenär är du skyldig att både ta del av våra resevillkor och den specifika informationen om din kryssning som du får i samband med bokningen.

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.1.1 En genomförd bokning av kryssning bekräftas per e-post med bokningsbekräftelse. En hyttnyckel, som också skall betraktas som en biljett, skrivs ut i kryssningsterminalen i Stockholm med hjälp av bokningsnummer. Hyttnyckeln är personlig och är att betrakta som värdehandling. Bokningsnumret gäller också som färdbevis vid resa med Birka Cruises anslutningsbussar.

1.2 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Birka Cruises hanterar återbetalningar beroende på betalningsform enligt 3.2.4

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 Åldersgränsen för kryssning med Birka Cruises är 23 år om inget annat specifikt anges. Åldern skall kunna styrkas med giltig legitimation.

Resenärer som är yngre än 23 år under aktuell kryssning reser i sällskap med förälder (mamma/pappa, bonusföräldrar, maka/make/sambo till föräldrar/vårdnadshavare) och/eller mor- och farföräldrar). Resar man med familjen kan varje barn under 18 år ha med sig en (1) vän under 18 år. Är medföljande vän 18-23 år krävs en dispensansökan. I bokad hytt måste det bo minst en förälder eller motsvarande.

För gruppbokningar med arrangemang (privat och/eller företag) finns möjlighet att söka dispens för undantag av åldersgränsen på 23 år. Möjlighet för att söka dispens för undantag av åldersgränsen på 23 år för grupper medges endast för resenärer 18-22 år.

Ansökan om dispens görs genom Birka Cruises kundservice. Vid godkänd dispens skall ett intyg, blanketten ”Intyg om ansvar för minderårigs resande” fyllas i av ansvarig vuxen medföljande på kryssningen. Blanketten skall lämnas vid ID-kontrollen innan ombordstigning. Birka Cruises har möjlighet att neka ombordstigning för resenärer som inte uppfyller kraven på ålder, ansvarighetsintyg och/eller övriga förutsättningar- se paragraf 9.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.4.1 Birka Cruises AB anger alltid avrese- och ankomsttider i bokning och i bokningsbekräftelser. Vid eventuella avvikelser från bekräftade avrese- och ankomsttider i bokning och/eller i bokningsbekräftelse kontaktas kunden så snart som möjligt för information om förändringar.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.7.1 I de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang och/eller tilläggsarrangemang (se paragraf 12) presenteras på ett och samma resebevis som kryssningen är detta att betrakta som en del av aktuellt huvudarrangemang.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.10.1 Då eventuella meddelanden företrädesvis sänds per SMS och e-post är det viktigt att huvudresenären säkerställer att Birka Cruises har korrekta kontaktuppgifter och uppdaterar dessa om det är nödvändigt.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.11.1 Enligt ovan punkt 1.11 har Birka Cruises rätt att ställa in resan om färre än 200 personer anmält sig till den aktuella kryssningen. Resenären skall skriftligen informeras i enlighet med 7.4.

För övriga arrangemang som ingår i avtalet, se punkt 12.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 En avtalad resa börjar alltid med en utresa. Det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på kryssningsterminalen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till kryssningen och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker inte.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Betalningen skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa skall det totala priset för resan betalas direkt vid bokningstillfället, annars kan resan komma att avbokas.

2.3.2 Beställning av resa bokad mer än 30 dagar innan avresa bekräftas till Birka Cruises med en delbetalning (anmälningsavgift).

För kryssningar kortare än ett dygn är anmälningsavgiften om inget annat anges 10 % av kryssningens totalpris men minimum 300 kr eller bokningens totala värde om bokningens värde understiger 300 kr. Resterande belopp skall vara Birka Cruises tillhanda senast 30 dagar före avresa.

På kryssningar längre än ett dygns reslängd är anmälningsavgiften 10 % av kryssningens totalpris men minst 1000 kr per bokning. Anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning. Resterande belopp skall vara Birka Cruises tillhanda senast 30 dagar före avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4.1 För dig som reser med Birka Cruises finns möjlighet att teckna avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd ska tecknas i samband med köp av resa och kan inte läggas till i efterhand. För villkor gällande avbeställningsskydd se punkt 3.4 och 3.5. Information om priser hittar du under Bra att veta och/eller i bokningsdialogen.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in¬kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reslängd räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. För resenärer som tecknat Birka Cruises avbeställningsskydd gäller villkoren för dessa.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings¬avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Avbeställning skall ske på det sätt som anges på bokningsbekräftelse eller på Birka.se. Avbeställer du din kryssning och har tecknat Birka Cruises avbeställningsskydd vid bokning av din resa, se punkt; 3.2.5

3.2.2 En avbeställningskostnad per bokning är alltid som lägst anmälningsavgiften.

3.2.3 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Birka Cruises rekommenderar samtliga resenärer att boka avbeställningsskydd för resan.

3.2.4 Efter avbeställning skall belopp som resenär har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning och visat, godkänt skäl till detta. Har resenären tecknat avbeställningsskydd skall godkända intyg kommit Birka Cruises tillhanda innan återbetalning kan ske.

I de fall betalningen av kryssningen är gjord via Klarna hanteras återbetalning av Klarna.

I de fall betalningen av kryssningen är gjord via Payex kortbetalning sker återbetalning till samma kort som användes vid betalning.

Vid övriga betalningssätt sker återbetalningen till huvudresenären

3.2.5 Resenär som tecknat avtal om Birka Cruises avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt 3.2.7 - 3.2.13 utan annan kostnad än kostnaden per person för avbeställningsskyddet. Kostnaden per person för avbeställningsskyddet framgår vid bokningstillfället och i bokningsbekräftelsen.

3.2.6 Avbeställningsskydd gäller enbart resans pris, inte eventuellt uppkomna kostnader i samband med kreditköp och liknande. Kostnaden för avbeställningsskydd återbetalas inte.

3.2.7 Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit och senast före incheckning på kryssningsterminalen då resan anses vara påbörjad.

För kryssningar med restid längre än ett (1) dygn samt 21-timmars specialkryssningar (Nyårskryssning, Fyrkryssning, Soul Train och Kaj Partaj) skall avbeställningen på ett tillförlitligt sätt styrkas med intyg från behörig tredje part och uppfylla samtliga krav under punkt 3.2.10 eller 3.2.11 eller 3.2.12.

På övriga kryssningar med kortare restid än ett (1) dygn krävs inget särskilt intyg för resenärer som tecknat avbeställningsskydd.

3.2.8 Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg eller annat intyg enligt 3.2.11 vara Birka Cruises tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalad kryssning, b) diagnos, c) dag för första behandling/undersökning, d) datum för eventuellbehandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa eller motsvarande enligt 3.2.11. Läkarintyget/Intyget skall skickas per post till: Birka Cruises, adress: Stadsgårdsterminalen, box 15131, 104 65 Stockholm.

3.2.9 Vid avbokning av enstaka resenärer i hytt är det en förutsättning att samtliga i hytten har Birka Cruises avbeställningsskydd för att kvarvarande resenärer skall undvika tillägg för skillnaden upp till hela hyttens pris. Om inte, krävs vid avbokning av enstaka resenär/resenärer i hytten ett tillägg av kvarvarande resenär/resenärer.

3.2.10 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.1 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.11 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.1 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.12 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.10 eller 3.2.11 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.13 För resenär som avtalat om gemensam hytt med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkt 3.2.10 gäller villkoren under punkt 3.2.9

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.8

5.1.1 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

5.1.2 Birka Cruises förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på webplats och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 3.4 §.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.2.7 Birka Cruises erbjuder prisgaranti vilket innebär att priset inte kan höjas. Prisgarantin gäller från det att anmälningsavgiften är betald. Prisgarantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin är ömsesidig. Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte åberopa prissänkning.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.1.1 Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på kryssningsterminalen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker inte.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.2.1 Som extraordinära händelser enligt 7.2 omfattas ändringar i planerad rutt under pågående kryssning på grund av väderförhållanden och/eller andra säkerhetsrelaterade orsaker utanför Birka Cruises kontroll.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

a. Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

b. Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

7.4.1 Enligt ovan punkt 7.4 äger Birka Cruises rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än angivet minimiantal enligt 1.11.1 anmält sig till kryssningen.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Reklamation ska vara Birka Cruises tillhanda senast 2 månader efter hemkomst.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.1.1 Ordning och säkerhet. Fartygets befälhavare, eller den som han utser, har rätt att vägra ombordstigning för passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord på fartyget. Passagerare åligger att rätta sig efter ombord och i terminalen uppsatta anslag och ordningsregler samt även eventuella instruktioner från besättningen.

9.1.2 Bagagekontroll. Medtagande av livsmedel/drycker, med avsikt att konsumeras ombord, tillåts inte utan besättningens medgivande. Det är inte tillåtet att medföra alkoholdrycker ombord eller att ombord förtära alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfree-butik. Alkohol beslagtas ifall passagerare bryter mot denna regel. Passagerare är skyldig att på anmodan överlämna föremål, som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten ombord, till besättningen för förvar under resan. Passagerare som på anmodan vägrar uppvisa innehållet i medhavt bagage, kan nekas ombordstigning på fartyget. Passagerare har inte rätt till återbetalning av bokad resa, inte heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisningen. Reglerna finns anslagna ombord och i kryssningsterminalen.

9.1.3 Reglerna under paragraf 9 gäller även för passagerare ombord på Birka Cruises anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.1.1 ID-handlingar, pass och visum
Obligatorisk ID-kontroll sker i samband med ombordstigning. Birka Cruises förbehåller sig rätten att avvisa resenär som saknar nödvändiga handlingar.

På kryssningar upp till ett dygn till Mariehamn ska alla resenärer som är 18 år eller äldre kunna uppvisa giltig ID-handling.

Vid kryssningar till övriga destinationer ska samtliga passagerare, även barn kunna uppvisa giltig ID-handling.

Resenärens medborgarskap samt kryssningens destination avgör vad som är att betrakta som giltig ID-handling. Om pass krävs, måste passnummer lämnas vid bokningstillfället. Migrationsverkets tillfälliga LMA-kort betraktas inte som giltig ID-handling. Observera att du som passagerare bär ansvar för att medha rätt typ av ID-handling för din resa.

Vid bokning måste ditt för- och efternamn överensstämma med det namn som finns i ditt pass eller i din ID-handling.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.1 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

12. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges på web eller broschyr, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av uppgradering av hytt, hyttnummerplacering, anslutningsbussar, utflykter, måltider, dryckespaket, aktiviteter ombord, spa, etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer inte kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.

12.1 Utflykter
Avbokning av utflykt måste ske senast 8 dygn före utflyktens avgång för full återbetalning. Vid avbokning på grund av sjukdom krävs, för full återbetalning, ett läkarintyg och att utflykten har avbokats före utflyktens avgång. Avbokning ska ske så snart sjukdomen är känd och ska göras till en av våra försäljare (före avresa) eller till receptionen ombord på fartyget.

Minimiantal för att en utflykt ska genomföras är 25 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utflykt om minimiantalet inte uppfylls senast 24 timmar före utflyktens avgång.

Utflykter kan komma att ställas in med kort varsel på grund av dåligt väder, strejk eller andra yttre omständigheter som vi inte kan råda över.

Birka Cruises påtar sig inte kostnader som uppstår i samband med att en utflykt måste ställas in.

12.2 Hyttnummerplacering
Om specifikt hyttnummer bokats in, är det möjligt att ändra valt hyttnummer. Ändring av valt hyttnummer kan göras senast 24 timmar innan avresa. Ändringen är kostnadsfri. Eventuella mellanskillnader i värdet av val av hytt justeras i samband med ombokningen.

12.3 Måltider och dryckespaket
Ändring av tidigare vald måltid och/eller dryckespaket kan göras senast 24 timmar innan avresa. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av plats.

12.4 Anslutningsbussar
Ändring av avresebusshållplats kan göras fram till 24 timmar innan avresa. Ändringen är kostnadsfri.

Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med kryssning.

12.5 Spa
Ändring av tidigare valt SPA-behandling kan göras fram till 24 timmar innan avresa under förutsättning att önskad SPA-behandling är tillgänglig på aktuell kryssning. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av plats.

12.6 Hyttservice
Ändring av tidigare vald hyttservice kan göras senast 24 timmar innan avresa. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av tillgänglighet och kapacitet.

12.7 Sol & Pool
Ändring av tidigare vald Sol & Pool- tid kan göras fram till 24timmar innan avresa under förutsättning att annan önskad tid är tillgänglig på aktuell kryssning. Ändringar senare än 24 timmar innan avresa kan endast göras ombord på fartyget och i mån av plats.

13. Hantering av personuppgifter

13.1 Allmänt
För oss på Birka Cruises är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Nedan finns en kort sammanfattning av de viktigaste delarna av vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy och cookiepolicy på birka.se

13.2 Tillämpningsområde
Vår personuppgiftspolicy gäller för all Birka Cruises användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som privatkund eller medlem i Club Birka.

13.3 Insamlade personuppgifter
Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra tjänster. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter, födelsedatum, demografiska uppgifter, order- och betaluppgifter och information om hur du använder våra tjänster.

För att förbättra våra webbtjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga cookiepolicy.

13.4 Vår användning och delning
Vi på Birka Cruises använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:
- Administration och fullgörande av avtal
- Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam
- Metod- och affärsutveckling
Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.
Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon.

13.5 Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till kontroll i övrigt över dina uppgifter på de sätt som framgår här. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att kontakta Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga personuppgiftspolicy.

13.6 Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Postadress: Birka Cruises AB, Dataskydd Box 15131, 104 65 Stockholm
E-post: dataskydd@birka.se
Telefon: 08-702 72 00

Information om dina passagerarrättigheter

Dina passagerarrättigheter
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar:

Svensk version
Kontakt till Konsumentverket som ansvarar för dessa frågor
Tillgänglighetsvillkor

Passagerares rättigheter i samband med olyckor EU 392/2009

Sammanfattning av bestämmelser om passagerares rättigheter i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

Svensk version
Läs mer hos Transportstyrelsen

INFORMATION ABOUT YOUR PASSENGER RIGHTS

Your passenger rights
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1177/2010 from 24 November 2010 on passenger rights during sea and inland waterway travel:

English version
Contact the Swedish Consumer Agency responsible for these issue
Access conditions

PASSENGERS’ RIGHTS IN CONNECTION WITH ACCIDENTS EU 392/2009

Summary of regulations on passenger rights in the event of accidents at sea.

English version
Read more at the Swedish Transport Agency