Medlemsvillkor

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy

Medlemsvillkor - Club Birka

1. Definitioner Kundklubb och personuppgiftsansvarig: Birka Cruises AB (556160-6244), Stadsgårdsterminalen, Box 151 31, 104 65 Stockholm, telefon 08-702 72 00. Kundklubbsmedlem: Person i vars namn medlemskapet har registrerats. Parter i avtalet är Birka Cruises AB å ena sidan och Kundklubbsmedlem å den andra.

2. Ansökan om medlemskap. Medlemskap utfärdas av Birka Cruises AB efter beviljad ansökan som kan fyllas i online eller erhållas ombord. Ansökan om medlemskap beviljas endast fysisk person över 23 år med unik/personlig mejladress och mobilnummer, samt personnummer alt. födelsedatum. Medlemskapet är personligt och får endast användas av den person i vars namn det är registrerat. Medlemskap, och de förmåner som medlemskapet medför, gäller endast innehavaren.

3. Information om medlemskapet m.m. Frågor rörande medlemskap besvaras av Birka Cruises AB, på angiven adress och telefon, och via club@birka.se. Medlemskapet är gratis och gäller tillsvidare. Namn- eller adressändring skall meddelas Birka Cruises AB. Har Birka Cruises AB sänt meddelande till kundklubbsmedlemmen under den adress som är känd för Birka Cruises AB, skall meddelandet anses ha kommit kundklubbsmedlemmen tillhanda senast på den femte dagen efter det att meddelandet avsänts.

4. Behandling av personuppgifter och köpinformation I samband med ansökan om kundklubbsmedlemsskap registreras personuppgifter om den blivande medlemmen. Syftet med registreringen är att administrera Birka Cruises AB:s förmånsprogram Club Birka. Om återbäringsgrundande inköp införs kommer Birka Cruises AB att registrera och lagra uppgifter om köpet (kassakvittoinformation). Ändamålet med registreringen är, förutom att administrera ett kommande bonusprogram, att samla in och analysera information om kortinnehavarens inköp till grund för bland annat rabatterbjudanden och marknadsföring av generell och kundanpassad karaktär. Informationen kan även användas för verksamhetsutveckling, t ex beträffande sortiment. Kassakvittoinformation kommer inte att lagras eller på annat sätt behandlas under längre tid än fem (5) år från inköpet. Personuppgifter och köpinformation hänförlig till medlemmen kan av Birka Cruises AB komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners för användning i marknadsföringssyfte i enlighet med ovanstående. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av Birka Cruises AB, t ex i samband med tryck och distribution. Information om vilka personuppgifter som finns registrerade om kortinnehavaren lämnas efter skriftlig begäran ställd till Birka Cruises AB. Birka Cruises AB kommer på medlemmens begäran, eller på eget initiativ, att rätta uppgifter som är inaktuella eller annars felaktiga.

5. Godkännande till behandling av personuppgifter Genom att godkänna dessa villkor ger Kundklubbsmedlemmen Birka Cruises rätt att behandla personuppgifter som beskrivits i punkt 6 ovan.

6. Befrielsegrunder och ansvarsbegränsning Birka Cruises AB ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför Birka Cruises AB:s kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Birka Cruises AB själva vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Birka Cruises AB är inte heller skyldiga att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan liknande anledning som medför att inköp ej kan registreras i terminal för återbäringsregistrering. Vidare ansvarar Birka Cruises AB inte för utebliven vinst, uteblivna förväntade besparingar, skador i förhållande mellan Kundklubbsmedlem och tredje man eller andra indirekta skador såvida ej annat framgår av tvingande lagstiftning. Birka Cruises AB:s skadeståndsansvar gentemot Kundklubbsmedlem är under alla förhållanden begränsat till högst ett belopp motsvarande det vid skadetillfället gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

7. Ändring i villkoren Birka Cruises AB har rätt att när som helst ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kundklubbsmedlem godkännande. Sådana villkorsändringar träder i kraft efter det att medlemmen aviserats om ändringen.

8. Giltighetstid Avtalet gäller tills vidare. Om återbäringsgrundade inköp inte registrerats under 24 på varandra följande månader äger Birka Cruises AB rätt att avsluta medlemskapet utan föregående uppsägning. Birka Cruises AB äger vidare rätt att, utan förgående avisering eller kortinnehavarens godkännande, avsluta kundklubbsmedlemskapet om medlemmen bryter mot väsentlig bestämmelse i detta avtal.

9. Tillämplig lag och tvist Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av avtalet, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, skall prövas av allmän domstol.

10. Avsluta medlemskap Du har rätt att, när som helst, avanmäla dig från kommande utskick eller helt avsluta ditt medlemskap i Club Birka. Uppsägningen ska ske skriftligen per post eller e-post. Efter att ditt medlemskap i Club Birka har upphört raderar Birka Cruises dina medlemsuppgifter senast 14 dagar efter att medlemskapet har sagts upp eller har upphört.